Serat Kanggo Mpi

Kahatur mpi dimana wae ayana…..

Mpi, saestuna akang teh rada ham-ham bade nyerat ieu gerentes hate teh… Kainggis nu ngukuntit unggal wengi, kapaur nu gumulung unggal waktu. Palaur mpi aya sangkian nu sanes ka akang…
Nanging, alatan ku marudahna ieu rasa, estuning pagaliwota gumulung ngajadi hiji tur ngalantarankeun akang jadi gering fikir.. Sageuy geulis !

Beu ! Naha akang sok pirajeunan remen nyoreang ka mangsa katukang ? Mangsa lawas urang pada-pada lalagasan. Anjeun nu pernah ngaguratkeun hiji ngaran nu jadi catetan dina ati.. Nu hamo laas sanajan kasilih ku wanci kapungkas ku mangsa.. Nu hamo luntur sanajan mangrewu pamupus nu dipake pikeun nyinglarkeun ngaran salira.. Anjeun estuning hiji wanoja titisaning widadari, anjeun hiji kania petengan Sunda.. Moal cukup catur pikeun ngagambarkeun kaagungan enung, moal suda carita pikeun ngabaladah kamulyaan salira.

Beu ! Tiwas jungjunan.. Sugan teh cangra bakal lana sapanjang beurang ? Singhoreng geuneuk maleukmeuk katutup reueuk di panungtungan poe..
Urang papada pisah bari mawa rasa ka tresna anu can suda…
Urang pada-pada naratas jalan sewang-sewangan…

Sakitu taun geus kararung, sakitu mangsa geus kasorang..
Na, pinasti ti hyang widi nu nakdirkeun urang pikeun patepung lawung paamprok jonghok deui… Saenggeus 12 taun lilana urang paanggang..

Ninggang hiji mangsa…

Dak dumadakan akang hayang mulang ka lembur matuh banjar karang pamidangan.. Jeung bet ku aneh, naha akang bet hayang nyorang jalan anu lain ti sasari.. Aya ku aneh deui, dak dumadakan si jalu nu salila ieu marengan lengkah kamana wae akang ingkah, nu tara rungsing sanajan digeder beurang peuting jeung tara baha sanajan diajak lunta kamana-mana…

Si jalu Mogok… Mugen… Haben nagen…

Dina kaayaan akang keur luut leet ku kesang, teu katohyan ti tukangeun aya sora nu halimpu nanya semu asa-asa, ngagero ku sora nu haros-hos ” JAYUS !! “.
Sajongjonan akang teu mirosea kana eta sora. Pangrasa akang, eta nu ngagentra lain ka akang.. Sakali deui eta sora ngagero rada bedas ” JAYUS !! Jajang ! Kang Jajang nya ?? ” semu asa-asa.
Korejat, akang asa kagebah. Salila ieu taya saurang jalma nu ngagentra akang ku landihan eta..kajaba salira Mpi……
Sajongjonan akang hareugeueun, kawas bolon anu tinggar kalongeun. Asa-asa akang ngawalon ” sumuhun akang pun Jajang, mpi…dupi ieu teh mpi sanes ?”.
Salira ngawalon semu dareuda ” sumuhun kang, abdi mpi. Apanan akang nu kapungkur hoyong digentraan JAYUS ku mpi teh pedah singketan tina nami akang JAJANG YOPIANDI U. SUPARMAN….”.

Teu karasa urang pada-pada ngusikkeun rema panangan silih teuteup bangun nu teu percaya kana naon nu karandapan. Sajongjonan urang uplek cacarita ngabedah rasa kasono moho nu lawas teu paamprok..
Akang kacida daria basa ngabandungan salira nu nyarios.. Teu bosen2 akang nguping sora salira nu kawas dangding panggeuing hate nu kingkin, sora salira nu halimpu tur ngalagena lir tembang nu kasmaran.

Dugi ka hiji guneman, akang naros, ” Mpi tos kagungan putra sabaraha ? “.
” Dua kang, kembar pameget wungkul ” walonna.
” Dupi caroge damel dimana ? “, akang nyusul tepus.

Luk salira tungkul, kawas nu nandang bangbaluh nu kalintang abotna… Teu lami salira murubutkeun cisoca….salira nyegruk…akang hemeng….

Sajongjonan akang baluweng, samar polah samar rampa.

Lami ti harita salira nyarios ku sora nu dareuda meh-mehan teu ka kuping.. ” Pun lanceuk tos tilar dunya kang, kenging musibah kacilakaan “.
” GUSTI…..!!

Tisaprak harita urang janten remen tepang..
Sakalieun akang mulang ka lembur, aya kalana akang nyimpang. Atanapi pirajeunan ngahajakeun urang ngukir pasini masang subaya pikeun patepung di hiji patempatan.
Dina mangsa akang nganjang ka bumi salira, tuang ibu ngabageakeun meni darehdeh naker dugi ka nga encep-encep ka akang teh. Da ari tuang rama mah apanan parantos lami lastari waktos mpi masih dikelas 1 SMA. Akang emut keneh yen tuang rama teh dipikasepuh ku urang lembur, samalih dijantenkeun pupuhu lembur oge purah ngaimaman di masjid nu aya di sagedengeun bumi salira..

Ku seringna akang nganjang, akang janten loma sareng si kembar putra salira…mekelan jajan parantos ilahar…
Atuh kulawargi mpi tos teu asa jeung jiga ka akang…
Tapi akang teu wantun dugi milampah codeka ka salira. Jajauheun tega ngagunasika… Kahormatan salira ku akang estuning dijaga…palias dugi ka luas ngalambang sari..

Beu ! Boa-boa urang tos papada kararung ?
Akang sadar ka tresna urang salah mangsa..
Kaasih diri teu manjing wanci..
Jangji pasini hamo pikeun ngabukti…

Apanan salira ge uninga, geulis ! Akang gaduh kabeubeurat.. Akang teu kenging jalir kana kawajiban salaku saurang salaki..
Akang palaur salira kabujeng langkung jauh miharep akang… Akang inggis salira ngungudag kalangkang heulang…

Akang undur lalaunan…akang ngejat rerencepan…
Salira lami teu ditepangan…nami salira dipupus dina phonebook nu akang…samalih akang gentos nomer henpon.
Sanes akang tega jungjunan, ieu kanggo kasaean urang duaan..

Lami ti harita, akang sok nyerangkeun salira ti katebihan.. Akang sok kayungyun upami ninggal salira janten SPG ( Sales Promotion Girl ) di salah sawios merk roko nu kajojo..samalih salira oge janten SPG di merk kopi nu kawentar… Akang ge sok merhatikeun ti kaanggangan waktos salira janten supplier barang2 ka Mall-mall nu aya di kota Garut, da salira mah gening meni geulis pisan, sampulur alus laur oge jangkung lenjang…

Aya kana satengah taun akang kitu teh…

Tapi naha kaayeunakeun mah akang tara mendakan salira ? Ku akang disusud ka tiap tempat nu biasa salira ngayakeun kagiatan, weleh teu patepung…
Moal kitu salira lunta ka Bandung ? Pedah harita salira kangtos wakca hoyong nyoba milari damel di Kota Kembang…

Samalah akang lah-lahan nyaketan bumi salira…
Akang pura-pura lebet ka supermarket nu aya dipayuneun bumi salira… Susuganan salira nuju balanja. Tapi, lebeng….
Susuganan pendak sareng putra salira bilih ngulampreng…
Sami..nyamos….. Tapi akang teu wantun dugi ka ngadongkapan bumi salira mah, inggis ngagareuwahkeun.

Akang teu aya niat nanaon, geulis ! Mung hoyong mastikeun salira aya dina kawilujengan..
Syukur-syukur salira parantos aya deui nu mihukum..
Beu ! Jigana bungah bungangang hate akang…asa leupas tina bangbaluh.. Pikeun akang, upami salira aya dina kabagjaan, akang ge ngaraos bagja. Kitu deui sawangsulna…

Akang mulang ka kota kembang kalawan rasa kapanasaran, naha teu tiasa mendakan salira ?

Dua sasih tiharita…

Bet diparengkeun akang pendak sareng murid ngaji waktos akang indekost caket bumi salira..nya tangtosna anjeunna teh tatanggi salira mpi..
Ti anjeunna akang kenging warta…
Yen salira…..duh Gusti….teu wasa… Geulis !
Mpi jungjunan akang parantos teu ayaaa…. Mpiiiiii !!!
Saurna anjeun tiwas kacilakaan waktos naek motor di Jayaraga….
Ampun Gusti….teu kiaaatttt…..!!

Dipidangkeun ku: Jajang Yopiandi U. Suparman

Advertisements

Teks Sawer Panganten 3

(Disusun ku E. Djuwardi Sumedang )

Dangdanggula
Bismillahi kawitaning muji
Muja nyebat asma Pangeran
Nu welas asih ka kabeh
Ngurus sadya mahluk
Eusi alam taya nu kari
Gusti urang sadaya
Geusan sumalindung
Ka bingah sareng ka sesah
Nu karaos musibat ageung jeung alit
Mantna nu ngraksa.

Sabdana mumuji ka Gusti
Ngahaturkeun salam miwah Rahmat
Ka panutan Rosululoh
Nabi agung panutup
Muhammad kakasih yang widi
Rahmat sadaya Alam
Ku Gusti di wuwuh
Kitu dei pra Sahabat
Abu Bakar, Umar, Usman sareng Ali
Sami kenging Rahmat.

Neda widi kanu sami linggih
Jisim kuring permios sakedap
Bade nyelang heula nyawer
Minangka turun kaul
Ka panganten jaler istri
Etang-etang hiburan
Tatali karuhun
Sugan aya pawedahna
Ka panganten sare ng sadayana nu
Linggih nya ieu piwulangna.

Kinanti
Munguh pidawuh nu Agung
Allahu Robbul ’Alamin
Pidawuhna dina Qur’an
Ar’um dua puluh hiji
Jodo katangtuan AllAH
Sangkan tengtrem rasa ati

Nikah teh tawisna syukur
Bukti ngabakti ka Gusti
Sunat ti Rosul Muhammad
Sah Gaul Pameget Istri
Ceuk rukun tikah nu lima
Sangkan turunan teh suci

Tumut galuring karuhun
Medar sawer jatukrami
Ngaberkahan anu nikah
Disimpai cinta jeung asih
Mugi rahmat ti Pangeran
Lulus mulus laki rabi

Siloka sawe nu tangtu
Perlambang nu laki rabi
Sarat sarupa-rupana
Ngandung sasmita nu pasti
Beas bodas dicampuran
Koneng temen beunang nyiksik

Kinanti
Di sawer di awur-awur
Beas sasmitaning hirup
Koneng perlambangna emas
Dunya jeng komara diri
Eta sarat kabagjaan
Koncina Iman ka Gusti.

Asmarandana
Eling-eling mangka eling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan bae
Raga taya pangawasa
Lamun kasasar nya lampah
Napsu nu matak kaduhung
Badan anu katempuhan

Kinanti
Mungguh pi wuruk pitutur
Mangga guar masing sidik
Endog sanareng elekan
Eta perlambang jirim
Sipat pria jeung wanita
Nu kudu awor ngahiji.

Ceuk babasaan runtut raut
Ka cai jadi sa leuwi ( bareng mandi )
Ka darat jadi salebak ( bareng solat )
Sapapait sa mamanis
Hirup loro jadi tunggal
Tegas dua jadi hiji.

Kinanti
Seuneu teh tegesna panas
Nu sok ngancik dina jirim
Di sindirkeun na harupat
Ulah getas heureut pikir
Mun hurung geuwat pareuman
Banjur ku dayaning cai

Cai kendi tiis pasti
Hartina sabaring ati
Tiis dingin paripurna
Seuneu pareumna ku cai
Napsu pepesna ku sabar
Wekasna rintih panggalih.

Ulah rek ngalajur napsu
Amarah kudu dipahing
Sing daek silih eledan
Sangkan layeut jeung ngahiji
Taya halangan harungan
Odoh bahla parek rijki

Asmarandana
Hidep teh omat anaking
Ulah rek ditarurutan
Adat hayam estu goreng
Jeung batur teu sauyunan
Estu aing-aingan
Jalma kudu rea batur
Singkahan tabe’at hayam

Durma
Utamana jalma kudu rea batur
Keur silih tulungan
Silih titipkeun nya diri
Budi akal lantaran ti pada jalma

Dangdanggula
Ekek sato rik-rik sarta gemi
Usum panen daek teuteundeunan
Rupa ning pare jeung jagong
Dina gawokna pinuh
Mun di jalma ibarat leuit (gudang)
Sangkan dina paila
Teu ngarasa bingung
Da aya pasadiaan
Ekek ngarti tas suka sok datang sedih
Tas loba jadi suda

Dicutat ti: http://www.manuskripkesunyian.wordpress.com

Teks Sawer Panganten 2

Nyukcruk galur ti karuhun
Nutur lacak para wali
Nyambung ka bala rea
Titinggal ti nini aki
Ngawaris kabudayaan

Seni sunda sawer asli
Seni sunda pikeun suluk
Gambaran siloka diri
Hirup ulah kajongjonan
Mawa diri sing taliti
Satincak make pikiran
Pikiran ieu pepeling
Papeling jalan pituduh
Nuduhkeun diri sing lilir
Hahalang lugay disinglar

Mun hayang salamet diri
Di dunya ukur ngumbara
Peupeujeuh sing repeh rapih
repeh rapih nu salembur
ka cai sing getol mandi
ka darat sing getol solat
pageuh pakuat-pakait
ulah ingkah bali-lahan

ancrubna ngajadi hiji
ngahiji ngajadi dulur
Sadaya mahlukna Gusti
Hubungan sabilulungan

Kedalkeun katineung ati
Ka ibu sareng ka rama
Naneda ka Maha Suci
Neda agung cukup lumur
Neda jembar pangaksami

Bilih aya kalepatan
Wireh ayeuna sim kuring
Nyawer anu pangantenan
Nyanggakeun mugi ditampi

Cikaracak Ninggang Batu
Laun-laun jadi legok
Tai Cakcak ninggang huntu
Laun-laun dilebok
SAWER PANGANTEN

Bismillah damel wiwitan
Mugi Gusti nangtayungan

Tatan – Yuli nu rendengan
Mugia kasalametan

Salamet nu pangantenan
Ulah aya kakirangan
Sing tiasa sasarengan
Sangkan jadi kasenangan

Sing senang laki rabina
Nu diwuruk pangpayunna
Nyaeta bade istrina
Masing dugi ka hartina

Hartikeun eulis ayeuna
Leubetkeun kana manahna
Manawi aya gunana
Nu dipambrih mangpa’atna

Mangpa’atna lahir batin
Yuli teh masing prihatin
Ayeuna aya nu mingpin

Ka caroge masing tigin
Tigin Yuli kumawula
Ka tatan ulah bahula
Bisi Tatan meunang bahla
Kudu bisa silih bela
Silih bela jeung caroge
Ulah ngan palesir bae

Mending oge boga gawe
Ngarah rapih unggal poe
Repeh rapih nu saimah
Rumah tangga tumaninah

Tapi lamun loba salah
Laki rabi moal geunah
Bisi teu genah ku raka
Prak bae wakca balaka

Lamun tatan goreng sangka
Buru bawa suka-suka
Suka-suka ti ayeuna
Da yuli atos laksana

Ngajodo anu sampurna

Ngahiji salalamina

Salamina sareng dulur
yuli kudu bisa akur
Akuran ka unggal lembur
Sangkan jadi buah catur

Mun catur sing seueur bukur
Ulah ngan kalah ka saur
Napsuna ulah takabur
Hirup resep loba batur
Sareng batur kudu jujur
Layeut reujeung nu sakasur

Runtut raut salelembur
Nagara ge subur ma’mur
Subur ma’mur sauyunan
Mun aya tamu payunan

Tapi ulah timburuan
Bok bilih silih benduan
Ngabenduan ka caroge
Ngan ulah pasea bae

Enggal atuh geura hade
Ambeh geugeut saban poe
Saban poe ulah lali
Titik rintih suci ati

Tembongkeun sing bear budi
Ciri nyaah ka salaki
Lalaki mun sok nyandung
Omat ulah waka pundung

Komo lamun bari bingung
Keun antep sina ngaberung
Ngaberung tong dihalangan
Asal cukup sandang pangan

Sina lilir ku sorangan
Sangkan panggih kasenangan
Senangkeun yuli pikiran
Pikiran didadasaran

Tukuh muntang ka Pangeran
Supaya meunang ganjaran
Ganjaran ti Maha Suci
Enggal atuh geura tampi

Ayeuna yuli ngahiji
Sakapeurih sakanyeuri
Sakanyeri jeung salaki
Mun yuli seueur rejeki

Poma ulah sok kumaki
Masing tumut ka salaki
Tumutkeun eulis ayeuna
Ayeuna tos laksana

Laksana dating jodona
Hate bangblas lalugina
Lugina dunya aherat
Gusti maparinan rahmat

Kana waktu ulah telat
Disarengan silih hormat
Silih hormat ka sasama
Sing nyaah ka ibu rama

Lakonan parentah agama
tangtuna hirup sugema
Sugema hirup di dunya
Nyaeta kudu tatanya

Rek nanya pek kanu enya
Badanna buru ditanya
Tanya bae ku hatena
Tah eta pikeun saksina

Saksi diri pribadina
Nu tara jalir jangjina
Mun jangji nu ngajadi
Eta jangji anu pasti

Pasti jodo ti ajali
Pikiran cengeng ka Gusti
Gusti mah teu weleh nyaksi
Nyaksi gerentesna ati

Ucap lampahna kasaksi
Satincak-tincakna ngarti
Hartikeun masing karaos
Ulah luas-luis leos

Sumawonna poporongos
Pilari jalan nu raos
Raoskeun jaga ku yuli
yuli ulah sok gumeulis

Najan geulis baris ledis
Ninggang mangsa titis tulis
Titis tulis bagja diri
Patokan nu ti ajali

Kajeun siga widadari
Da moal beunang dibeuli
Dibeuli ku harta banda
Da moal bisa kajaga

Nu tangtu bakal ngaduda
Nyicingan di alam baka
Alam baka kalanggengan
Langgeng rasa ka Pangeran

Supaya ulah rayungan
Ngabogaan papacangan
Boga rasa kudu ngarti
Tata titi surti arti

Kudu silih beuli arti
Pikiran dadamelan Gusti
Gusti Allah nu kawasa
Ngayakeun dunya tiasa
Pepek eusi dunya rosa

Sayagi pikeun manusa
Manusia mahluk punjulna
Palinter pangabisana
Ngakalan eusi dunyana

Nu kantun tumarimana
Tumarima ka Pangeran
Tumutkeun kana dawuhan
Qur’an hadist tuduh jalan
Ti para Nabi panutan

Panutan urang sadaya
Poma ulah rek cangcaya
Sadaya kudu percaya
Ka Gusti Allah nu Mulya

Mulyana nu Maha Agung
Sing saha bae ditulung
Ku bumi alam dijungjung
Nyaahna kaliwat langkung

Nyaah bae nu Kawasa
Ka masing-masing manusa
Ulah dir gagah perkosa
Bisi urang loba dosa

Dosa mah ti pada jalmi
Welas asih ka sasami
Micinta ka lemah cai
Layeut jeung batur sabumi

Sing layeut laki rabina
Ulah aya kuciwana
Silih anteur kahayangna
Akur reujeung barayanna

Mun akur ka sadayana
Tembongkeun budi basana
Nu bener tingkah polahna
Supaya hirup sampurna

Sampurna euis ayeuna
Yap kadieu pamegetna
Bapa bade ngawurukna
Diregepkeun ku asepna

Regepkeun teh ku hatena
Bapa mepelinganana
Tadina tatan ngaduda
Ayeuna mah gaduh garwa
Sareng garwa kedah layeut
Sing rapet sacara leugeut

Poma ulah pikir heureut
Sangkan silih pikameumeut
Kanggo ka pameget…tatan

Mikameumeut sareng bojo
Laksana tatan ngajodo
Tapi lamun ngabobodo
Bojo moal mikasono

Mun sono tatan ka istri
Sing pageuh saperti patri
Campur gaul sareng santri
Kalayan ati nu suci

Nu suci pasti baresih
Tara aya nu dipamrih
Ka bojo teu weleh asih
Sagala sareng pamilih

Pilih ku tatan ayeuna
Nya pek tanya ku hatena
Nu goreng jeung nu hadena
Sing karasa kudirina
Diri pangasih Gustina
Gusti mah moal nyiksana
Moal bade ngaganjarna
Kumaha wae amalna
Amal hade tangtu genah
Laki rabi tumaninah
Lamun amal anu salah
Jaga baris nyorang susah
Susah lamun teu ngarobah
Nu ngajak ngarah ngarinah

Napsu nu mawa sarakah
Pek atuh pake ibadah
Mun ibadah anu tangtu
Bagikeun kanu pihatu

Mikeuna tong ragu ragu
Bilih istri janten bendu
Bendu istri tatan bingung
Ulah waka sok ditundung
Lamun istri terus pundung

Pangmeserkeun geulang kalung
Geulang kalung serba sae
Enggal atuh geura angge

Dianggena saban poe
Nu kantun pelesir bae
Palesir yuli ka kota
Tah bawa duit sajuta

Mun aya kahayang menta
Tatapi ulah lahuta
Lahuta aya kahayang
Nyariosna ngagorolang

Nu bakal moal kasorang
Pikir anu mawa Bingbang
Bingbang bongan sok sulaya
Mikahauang anu teu aya
Akhirna pakia-kia

Ngajauhan ka baraya
Baraya lamun ngahiji
Eta nu langkung utami
Hubungan anu sajati

Ngariung sapara wargi
Wargi asep sadayana
Sakitu mikadeudeuhna
Barungah dina manahna
Nu janten ibu ramana
Ibu rama ngiring du’a
tatan ngagaduhan garwa
Istrina lamun satia

Hiji bae tong ngadua
Ngadua gaduh istrina
Moal beres salamina
Pakucrut rumah tanggana
Mun teu cocog jeung agama

Era atuh ku tatangga
Sapopoe ngan pasea
Ku istri dipikangewa
Ku tatangga dilelewa

Lamun boga harta banda
Sing kuat nahan gogoda
Bisi kagoda ku randa
Pikir heula jero dada
Pikir tatan sing waspada
Supaya teu ngarasula

Mun keukeuh piker midua
Akibat jadi pasea
Pasea jeung pamajikan
Napsu setan barangasan
Teu ngajadi kauntungan
Tetep dina karugian
Rugi lamun ngumbar napsu
Napsu pangajak nu palsu
Ngaranjing ngajadi asu
Nu tangtu badan kalangsu
Kalangsu bongan sorangan
Osok daek ririungan

Mimitina heuheureuyan
Dina tempat pamaenan
Maen dadu maen kartu
Eleh meunang tacan tangtu
Mun meunang udud surutu

Mun eleh ngobral sapatu
Ngobral barang kawalahan
Harta banda dijualan
Di imah awut awutan
Lebur ancur bebeakan
Beak duit dipikiran
Eleh maen kawalahan
Tapi keukeuh panasaran
Napsu teu beunang ditahan
Ditahan henteu katahan
Dipikir terus-terusan
Datang napsu panasbaran
Setan iblis ngadeukeutan
Setan nu ngajak jarambah
Nu mawa kana sarakah
Dipake kana awuntah
Disorang napsu nu runcah
Rucahna antep-antepan
Teu ngareret rerencangan
Cicing dina palacuran
Teu inget ka pamajikan
Pamajikan teu direret
Duit metet dina dompet
Tapi mere kekerehet
Ku tariktarikna pelet
Kapelet ku pamakena
Pabeulit pikiranana

Teu karasa ku dirina
Diumbar wae napsuna
Napsuna mangprung ngaberung
Teu aya anu dirarung
Miboga rasa adigung
Tungtungna ripuh jeung bingung
Bingung bongan osok salah
Teu bisa nahan amarah

Jangji ka batur sok gaplah
Teu inget kana papatah
Papatah ti para sepuh
Ulah boga rasa angkuh
Mun jangji kudu sing tukuh
Ucap lampah masing ampuh
Masing ampuh ti ayeuna
Sing bisa mawa hirupna

Jauhkeun napsu gorengna
Deukeutkeun napsu hadena
Deudeuh teuing putra ibu
Omat tong ngalajur napsu
Ulah maen lacur ngadu
Mun bener nyaah ka ibu
Nyaah deudeuh mikasono
Ciri pola kanggo conto

Mangka hade ulah poho
Bojo teh bawa lalajo
Lalajo Bari palesir
Tingali sisi basisir
Sugan awas tina pasir
Alam dunya geura taksir
Geura taksir pangaturan
Dadamelanna Pangeran
Aya gedong matak heran

Luhur pageuh nanakeran
Teu ngaruag teu ngarieg
Sakitu eusina uyek
Pirang-pirang nu ngaleyek
Tapi hanteu ngarempeyek

Ya Allah anu ngayuga
Ieu alam ngan nyalira
Bumi langit ge tohaga
Eusina mani pohara
Eusi dunya warna-warna
Cahaya panon poena
Sato tatangkalanana
Tawisan keur manusana
Manusa maruji sukur
Ka Gusti Allah nu ngatur
Panganten sing subur ma’mur

Kalayan hirupna jujur

Masrahkeun raga jeung nyawa
Nanging engkang kedah ngucapkeun sahadat
Syarat Percaya Ka Gusti Allah

“Ashaduanlaillahailallah
Waashaduannamuhammadarasululllah”

“Robbanaatinafidunya hasanahtawwakinaadabanar”

Dicutat ti: http://www.manuskripkesunyian.wordpress.com

Teks Sawer Panganten 1

Bismillah damel wiwitan
Mugi Gusti nangtayungan
Eulis- Asép nu réndéngan
Mugia kasalametan

Salamet nu panganténan
Ulah aya kakirangan
Sing tiasa sasarengan
Sangkan jadi kasenangan

Sing senang laki rabina
Nu diwuruk pangpayunna
Nyaéta badé istrina
Masing dugi ka hartina

Hartikeun eulis ayeuna
Lebetkeun kana manahna
Manawi aya gunana
Nu dipamrih mangpaatna

Mangpaatna lahir batin
Eulis téh masing prihatin
Ayeuna aya nu mingpin
Ka carogé masing tigin

Tigin eulis kumawula
Ka raka ulah bahula
Bisi raka meunang bahla
Kudu bisa silih béla

Silih béla jeung carogé
Ulah ngan pelesir baé
Mending ogé boga gawé
Ngarah rapih unggal poé

Répéh rapih nu saimah
Rumah tangga tumaninah
Tapi lamun loba salah
Laki rabi moal genah

Bisi teu genah ku raka
Prak baé wakca balaka
Lamun raka goréng sangka
Buru bawa suka-suka

Suka-suka ti ayeuna
Da eulis atos laksana
Ngajodo anu sampurna
Ngahiji salalamina

Salamina saréng dulur
Eulis kudu bisa akur
Akuran ka unggal lembur
Sangkan jadi buah catur

Mun catur sing seueur bukur
Ulah ngan kalah ka saur
Napsuna ulah takabur
Hirup resep loba batur

Sareng batur kudu jujur
Layeut reujeung nu sakasur
Runtut raut salelembur
Nagara gé subur ma’mur

Subur ma’mur sauyunan
Mun aya tamu payunan
Tapi ulah timburuan
Boh bilih silih benduan

Ngabenduan ka carogé
Ngan ulah paséa baé
Énggal atuh geura hadé
Ambéh geugeut saban poé

Saban poé ulah lali
Titik rintih suci ati
Témbongkeun sing béar budi
Ciri nyaah ka salaki

Lalaki mun sok nyandung
Omat ulah waka pundung
Komo lamun bari bingung
Keun antep sina ngaberung

Ngaberung tong dihalangan
Asal cukup sandang pangan
Sina lilir ku sorangan
Sangkan panggih kasenangan

Senangkeun eulis pikiran
Pikiran didadasaran
Tukuh muntang ka Pangéran
Supaya meunang ganjaran

Ganjaran ti Maha Suci
Énggal atuh geura tampi
Ayeuna eulis ngahiji
Sakapeurih sakanyeri

Sakanyeri jeung salaki
Mun eulis seueur rejeki
Poma ulah sok kumaki
Masing tumut ka salaki

Tumutkeun eulis ayeuna
Ayeuna tos laksana
Laksana datang jodona
Haté bangblas lalugina

Lugina dunya ahérat
Gusti maparinan rahmat
Kana waktu ulah telat
Disarengan silih hormat

Silih hormat ka sasama
Sing nyaah ka ibu rama
Lakonan paréntah agama
Tangtuna hirup sugema

Sugema hirup di dunya
Nyaéta kudu tatanya
Rék nanya pék kanu enya
Badanna buru ditanya

Tanya baé ku haténa
Tah éta pikeun saksina
Saksi diri pribadina
Nu tara jalir jangjina

Mun jangji nu ngajadi
Éta jangji anu pasti
Pasti jodo ti ajali
Pikiran céngéng ka Gusti

Gusti mah teu weleh nyaksi
Nyaksi gerentesna ati
Ucap lampahna kasaksi
Satincak-tincakna ngarti

Hartikeun masing karaos
Ulah luas-luis léos
Sumawonna poporongos
Pilari jalan nu raos

Raoskeun jaga ku eulis
Eulis ulah sok gumeulis
Najan geulis baris ledis
Ninggang mangsa titis tulis

Titis tulis bagja diri
Patokan nu ti ajali
Kajeun siga widadari
Da moal beunang dibeuli

Dibeuli ku harta banda
Da moal bisa kajaga
Nu tangtu bakal ngaduda
Nyicingan di alam baka

Alam baka kalanggengan
Langgeng rasa ka Pangéran
Supaya ulah rayungan
Ngabogaan papacangan

Boga rasa kudu ngarti
Tata titi surti arti
Kudu silih beuli ati
Pikiran dadamelan Gusti

Gusti Allah nu kawasa
Ngayakeun dunya tiasa
Pepek eusi dunya rosa
Sayagi pikeun manusa

Manusia mahluk punjulna
Palinter pangabisana
Ngakalan eusi dunyana
Nu kantun tumarimana

Tumarima ka Pangéran
Tumutkeun kana dawuhan
Qur’an hadis tuduh jalan
Ti para Nabi panutan

Panutan urang sadaya
Poma ulah rék cangcaya
Sadaya kudu percaya
Ka Gusti Allah nu Mulya

Mulyana nu Maha Agung
Sing saha baé ditulung
Ku bumi alam dijungjung
Nyaahna kaliwat langkung

Nyaah baé nu Kawasa
Ka masing-masing manusa
Ulah dir gagah perkosa
Bisi urang loba dosa

Dosa mah ti pada jalmi
Welas asih ka sasami
Micinta ka lemah cai
Layeut jeung batur sabumi

Sing layeut laki rabina
Ulah aya kuciwana
Silih anteur kahayangna
Akur reujeung barayanna

Mun akur ka sadayana
Témbongkeun budi basana
Nu bener tingkah polahna
Supaya hirup sampurna

Sampurna euis ayeuna
Yap ka dieu pamegetna
Bapa badé ngawurukna
Diregepkeun ku asépna

Regepkeun téh ku haténa
Bapa mépélinganana
Tadina asép ngaduda
Ayeuna mah gaduh garwa

Sareng garwa kedah layeut
Sing rapet sacara leugeut
Poma ulah pikir heureut
Sangkan silih pikameumeut

Mikameumeut sareng bojo
Laksana asép ngajodo
Tapi lamun ngabobodo
Bojo moal mikasono

Mun sono asép ka istri
Sing pageuh saperti patri
Campur gaul sareng santri
Kalayan ati nu suci

Nu suci pasti beresih
Tara aya nu dipamrih
Ka bojo teu weléh asih
Sagala sareng pamilih

Pilih ku asép ayeuna
Nya pék tanya ku haténa
Nu goréng jeung nu hadéna
Sing karasa ku dirina

Diri pangasih Gustina
Gusti mah moal nyiksana
Moal badé ngaganjarna
Kumaha waé amalna

Amal hadé tangtu genah
Laki rabi tumaninah
Lamun amal anu salah
Jaga baris nyorang susah

Susah lamun teu ngarobah
Nu ngajak ngarah ngarinah
Napsu nu mawa sarakah
Pék atuh paké ibadah

Mun ibadah anu tangtu
Bagikeun kanu pihatu
Mikeuna tong ragu ragu
Bilih istri janten bendu

Bendu istri asép bingung
Ulah waka sok ditundung
Lamun istri terus pundung
Pangmésérkeun geulang kalung

Geulang kalung serba saé
Énggal atuh geura anggé
Dianggéna saban poé
Nu kantun pelesir baé

Pelesir eulis ka kota
Tah bawa duit sajuta
Mun aya kahayang ménta
Tatapi ulah lahuta

Lahuta aya kahayang
Nyariosna ngagorolang
Nu bakal moal kasorang
Pikir anu mawa Bingbang

Bingbang bongan sok sulaya
Mikahayang anu teu aya
Ahirna pakia-kia
Ngajauhan ka baraya

Baraya lamun ngahiji
Éta nu langkung utami
Hubungan anu sajati
Ngariung sapara wargi

Wargi asép sadayana
Sakitu mikadeudeuhna
Barungah dina manahna
Nu janten ibu ramana

Ibu rama ngiring dunga
Asép ngagaduhan garwa
Istrina lamun satia
Hiji baé tong ngadua

Ngadua gaduh istrina
Moal bérés salamina
Pakucrut rumah tanggana
Mun teu cocog jeung agama

Éra atuh ku tatangga
Sapopoé ngan paséa
Ku istri dipikangéwa
Ku tatangga diléléwa

Lamun boga harta banda
Sing kuat nahan gogoda
Bisi kagoda ku randa
Pikir heula jero dada

Pikir asép sing waspada
Supaya teu ngarasula
Mun keukeuh pikir midua
Akibat jadi paséa

Paséa jeung pamajikan
Napsu sétan barangasan
Teu ngajadi kauntungan
Tetep dina karugian

Rugi lamun ngumbar napsu
Napsu pangajak nu palsu
Ngaranjing ngajadi asu
Nu tangtu badan kalangsu

Kalangsu bongan sorangan
Osok daék ririungan
Mimitina heuheureuyan
Dina tempat pamaénan

Maén dadu maén kartu
Éléh meunang tacan tangtu
Mun meunang udud surutu
Mun éléh ngobral sapatu

Ngobral barang kawalahan
Harta banda dijualan
Di imah awut-awutan
Lebur ancur bébéakan

Béak duit dipikiran
Éléh maén kawalahan
Tapi keukeuh panasaran
Napsu teu beunang ditahan

Ditahan henteu katahan
Dipikir terus-terusan
Datang napsu panasbaran
Sétan iblis ngadeukeutan

Sétan nu ngajak jarambah
Nu mawa kana sarakah
Dipaké kana awuntah
Disorang napsu nu runcah

Rucahna antep-antepan
Teu ngarérét réréncangan
Cicing dina palacuran
Teu inget ka pamajikan

Pamajikan teu dirérét
Duit metet dina dompét
Tapi méré kékéréhét
Ku tarik-tarikna pélét

Kapélét ku pamakéna
Pabeulit pikiranana
Teu karasa ku dirina
Diumbar waé napsuna

Napsuna mangprung ngaberung
Teu aya anu dirarung
Miboga rasa adigung
Tungtungna ripuh jeung bingung

Bingung bongan osok salah
Teu bisa nahan amarah
Jangji ka batur sok gaplah
Teu inget kana papatah

Papatah ti para sepuh
Ulah boga rasa angkuh
Mun jangji kudu sing tukuh
Ucap lampah masing ampuh

Masing ampuh ti ayeuna
Sing bisa mawa hirupna
Jauhkeun napsu goréngna
Deukeutkeun napsu hadéna

Deudeuh teuing putra ibu
Omat tong ngalajur napsu
Ulah maén lacur ngadu
Mun bener nyaah ka ibu

Nyaah deudeuh mikasono
Ciri pola kanggo conto
Mangka hadé ulah poho
Bojo téh bawa lalajo

Lalajo bari pelesir
Tingali sisi basisir
Sugan awas tina pasir
Alam dunya geura taksir

Geura taksir pangaturan
Dadamelanna Pangéran
Aya gedong matak héran
Luhur pageuh nanakéran

Teu ngaruag teu ngariek
Sakitu eusina uyek
Pirang-pirang nu ngaleyek
Tapi hanteu ngarempeyek

Ya Allah anu ngayuga
Ieu alam ngan nyalira
Bumi langit gé tohaga
Eusina mani pohara

Eusi dunya warna-warna
Cahaya panon poéna
Sato tatangkalanana
Cawisan keur manusana

Manusa maruji sukur
Ka Gusti Allah nu ngatur
Pangantén sing subur mamur
Kalayan hirupna jujur

Masing jujur sahaluan
Ayeuna asép duaan
Ulah aya pacéngkadan
Sing bisa silih bélaan

Béla pati jiwa raga
Dunya katut ahératna
Ku asép kudu dijaga
Sangkan eulis gumbirana

Gumbira nu panganténan
Papatah tamba lumayan
Ku eulis asép lenyepan
Nyawérna téréh wekasan

Nyawér téh turun tumurun
Tuturunan ti karuhun
Pamugi ulah dikantun
Sawér turun hatur nuhun

Sawér hartina panggeuing
Papatah geura nyararing
Dangding bari ngahariring
Pépéling masing aréling

Aréling urang sadaya
Ka Gusti Allah nu Mulya
Ulah aya panca bahya
Sadaya mugi waluya

Waluya para wargina
Rawuh para panganténna
Gumuruh rasa batinna
Caang haté ka gustina

Gusti abdi muji nuhun
Ngumbara mangtaun-taun
Ku bumi alam dilahun
Nimat kateda kasuhun

Duh Gusti nu langkung héman
Mugi sadaya sing iman
Nya netepan kaislaman
Mugi maot mawa iman

Bapa nyawér téh parantos
Mung kantun badé wawartos
Ka ondangan nu ngarantos
Mugi sami pada ngartos

Pada ngartos sadayana
Nu dicarioskeunana
Lebetkeun kana manahna
Naropong jalan sampurna

Dicutat ti: http://www.manuskripkesunyian.wordpress.com

Strategi Kabayan

Si Kabayan keur nyanghareupan pasualan sangketa tanah di pangadilan jeung jelema jegud nu ngaranna pa Edor Parjoto. Si Kabayan nanya ka pangacarana, naha teu leuwih hade lamun manehna mere hadiah manuk cendrawasih ka hakim. Pangacara si Kabayan reuwas, “Ah, ulah Kabayan. Hakim eta mah geus kawentar jelema beresih, moal bisa disogok. Bahaya, engke malah urang cilaka!”
Opat bulan ti harita, perkara jeung pa Edor Parijoto teh di meunangkeun ku si Kabayan. Terus manehna ngondang dahar pangacarana di restoran, bari terus laporan. Sabenerna manehna teh geus ngirimkeun manuk cendrawasih sajodo ka Hakim anu mutuskeun perkara manehna. Pangacarana kaget sateungah teu percaya ka si Kabayan.
“Ulah kaget Kang, dewek ngirimkeun cendrawasih teh atas nama lawan urang, pa Edor Parijoto!” walon si Kabayan kalem.

Beuki Murah

“Kalender teh beuki dieu beuki murah!”
“Na kumaha kitu?”
“Nya pan baheula mah kalender teh dua rebu tujuh, terus dua rebu…dalapan, ayeuna mah geus dua rebu salapan!”

Pisah Ranjang

Budi  : “Bejanan pisah ranjang jeung pamajikan?”
Arip  : “Heueuy euy…”
Budi  : “Aya masalah naon kitu, pan anyar kawin lin?”
Arip  : “Eta boga risbang dua. Naasna teh duanana reyod, teu bisa disarean ku duaan. Sono-sono ge kapaksa kudu misah ari rek reup sare mah.”
Budi  : “Oh…sugan teh.”

Titis Tulis

Nis, ieu Maya, sobat anjeun baheula. Geus tilu kali ngetrok panto, kunaon teu dibuka bae ? Lampu di tengah imah ngempray keneh. Sora televisi kadenge ka luar. Karek tabuh salapan ieu teh, piraku Ninis geus tibra. asa moal salah imah deuih. Maya geus tatanya ti gapura komplek keneh. Kabeh nu ditanya nuduhkeun kadieu, ka nomer ieu. Jeung moal keur kagok digalentor ku salaki meureun, pan Nina teh rarangdaan keneh lin ?
Nyangka kitu teh pedah ceuk Ninis sorangan, kapok teu hayang deui boga salaki. Inget keneh teu basa opat taun ka tukang urang ngobrol duaan di warung sate Pa Kumis ? Ti harita urang can bisa tepung deui.
“Sorangan bae Nis, keur ka mana ari Kang Adin ?” kitu barang gok tepung di warung sate teh.
“Tong nanyakeun si Gejul, mending ge murak sate sing wareg!” tembal anjeun bari diuk gigireun, beulah katuhu.
“Har, ku naon kitu ? Keur pasea?”
Harita paroman anjeun ngadadak alum. Terus robah jadi jamotrot kawas nu ambek. Untung Nina mah geulis, najan keur jamedud ge angger we siga Bella Saphira. Rancunit matak pikabitaeun lalaki. Keur mah boga awak sampulur bari bahenol, puguh we matak moho sakur nu nenjo.
“Geus pisah jeung si Jurig teh, geus rek sataun!” ceuk anjeun bari jebi.
“Baruk ?” Tega geuning Kang Adin teh ? Teu cara baheula keur hayangna, mani teu sirikna ngalehor dina golodog ?” cekeng kaget pisan.
“Numatak ge, lalaki mah teu pisa dicepeng pamadeganana. hanas keur bobogohan jeung Kang Iwan kapaksa dipegatkeun. Tuda watir ku melas-melisna. Jeung kataji ku keyengna we, mikahayang ka urang teu sirikna bebeakan. Geus puguh na surat murudul teh unggal minggu, apan lamun datang ge teu weleh angkaribung jingjing bawa. Atuh lamun balik ti panyabaan memeh datang ka kolotna teh ngeheulakeun ka urang heula. Kitu deui mere duit pamahugi, eusi amplop teu weleh kandel. Sok we, saha awewena nu teu kaceot ?”
“Enya apal Maya ge. Tapi naha atuh bet tibalik lemah ?” Lain pedah Nina katohyan nyelewer ?”
“Euleuh, goreng teuing sangkaan teh, May?”
“Ih, pedah keur usum we. Pan ayeuna mah nu nyelewer teh teu pandang cacah atawa menak, teu di rahayat teu di pajabat…” nembal teh bari ngagalokeun kecap kana samara sate.
“lain manehna nu nalak, tapi Nina sorangan nu menta pisah. Nina nu ngagugat talak ka pangadilan agama. Alhamdulillah hasil.”
“Deuh, rame geuning Nis ? Jadi, Kang Adin nu nyelewerna ?”
“Lain perkara nyelewer, May. Kang Adin robah jadi euwah-euwah!”
Nis, inget keneh teu harita Maya teu ngarti naon nu dimaksud ku Ninis. Maya panasaran hayang ngadenge lalakon nu sagemblengna, tapi Ninis kalah jongjon ngahuap. Sakitu geus beak tilu tiir, Ninis teu daek pok bae.
“Pok atuh, Nis!” cekeng, gantung areuyeun.
“Naon?” ceuk Ninis, malik mencrong.
“Eh, ari Ninis bieu tos timana heula?”
“Murak sate!”
“Ih, Maya mah mani ti dengdek-dengdek hayang ngadenge lalakon Kang Adin jadi euwah-euwah….”
Anjeun nyikikik,”Sugan teh teu panasaran,”bari kop deui nyokot tiiran sate.
“Dasar gembul!”
“Lalakonna panjang, May,”
“Kajeun panjang oge, sok atuh caritakeun, meungpeung panggih,”ngahaja sendok diecagkeun, ngahuap eureun heula bakat ku hayang saregep ngadengekeun.
“Mimitina mah saprak Kang Adin di-PHK,”ceuk anjeun muka carita. “Lantaran hayang boga gawe deui, manehna meh unggal poe indit ngasup-ngasupkeun surat lamaran. Tapi nepi ka tilu bulan can aya nu narima bae. Antukna duit pasangon nu teu sabaraha gedena teh beak dipake kabutuh sapopoe. Tah, ti harita sikep Kang Adin mimiti robah. Manehna kawas nu peunggas harepan. Duka kunaon jadi remen meuli inuman nu teu pararuguh. lamun indit ti imah, balikna meh tengah peuting bari sasampoyongan mabok. Jadi gede ambek deuih. Komo lamun euweuh duit mah, wani nyiksa sagala ka Ninis teh.”
“Euleuh, kutan kitu Nis? Terus kumaha ?” cekeng wuwuh bengong.
“Hiji poe Kang Adin ngajak ulin. Cenah mah ngajak nganjang ka sobatna nu rek mere pagawean. Anehna, Nina kudu dangdan kawas rek ka pesta dangsa. Kudu geulis, kudu menor, kudu seksi, cenah. Tara-tara ti sasari Ninis kudu make baju nu nyitak awak jeng erok pungsat. Jeung deui teu meunang mawa budak, May.”
“Ninis teu nolak?”
“Ih, puguh we nolak mah. Pan iraha teuing Ninis dangdan kawas jablay. Komo bari kudu ninggalkeun budak nu anyar dikisat. Tapi Kang Adin keukeuh maksa. Gaul cenah sakali-kali mah. Meh bebas, budak dipihapekeun ka tatangga, pokna teh.”
“Tapi bener nya nganjang ka sobatna?”
“Nu matak, ti harita Kang Adin gejulna teh. Manehna jadi euwah-euwah May!” ceuk anjeun bari paroman ngariuk nguyung. Tina juru panon ebreh aya nu ngembeng. Lila-lila peupeus ngalembereh mapay pipi.
“Maksud Ninis?”
“Ninis teh dilacurkeun, May. Ninis dijual ku Kang Adin ka sobatna.”
“Astagfirulloh…!!” ngadadak dada karasa eungap.
“Lain ukur sakali eta, May. Unggal manehna butuh duit, Ninis terus dilacurkeun.”
Nis, ngadenge kitu jajantung Maya asa rek pegat. Sakedapan ngaheunggeu. Asa percaya asa henteu. Naha Kang Adin jadi nista? Apan baheula mah sakitu bageurna? Jeung asa boga dosa ka Ninis teh, lantaran Maya sorangan nu nepungkeun Ninis ka Kang Adin.
“Ari Ninis teu bisa ngalawan pisan?”
“Hese nyaritakeunnana, May. Nolak jeung ngalawan mah asa geus kurang kumaha. Dasar jelema gejul, beuki wani ngalawan beuki pohara nyiksana. Nu ngaranna ditampiling mah geus teu kaitung duka sabaraha kali. Lamun nolak ngalayanan lalaki bawa manehna, sapeuting eta Ninis digantung. Sirah dihandap, suku diluhur….”
“Ya Alloh, ya Robbi…!”
“Ninis ge kungsi kabur May, tapi kacerek deui. Ti harita Kang Adin ngancam, lamun Ninis nolak dilacurkeun, cenah keur gantina si Pipit rek dijual!”
“Beu!”
“Sok pikir ku Maya. Kajeun Ninis jadi korban ti batan anak nu dijual,” anjeun harita terus nyegruk.
Harita teh Maya ge kabawakeun ceurik, Nis. Urang paungku-ungku duaan. Teu ieuh malire tukang sate nu kumisna ngadadak lempes. Maya bisa ngarasakeun kumaha paitna nasib Ninis. Ceuk paribasa mah Ninis teh ibarat maju jurang mundur jungkrang.
“Hadena we ka Ninis aya jalma nu haat nulungan,”ceuk anjeun sanggeus cimata urang mimiti saat.
“Kumaha dongengna, Nis?” cekeng bari curinghak.
“Sakali mangsa Ninis dilacurkeun deui. Poe eta mah teu dianteurkeun ku Kang Adin, tapi ngadon nitahan sobatna. Ninis diserenkeun ka hiji lalaki perlente. Aneh, nu ieu mah keur kasep teh someah. Apan nu sejen-sejen mah barang gok oge sok langsung rorontok muka anderok. Tapi nu ieu mah kalem pisan. Boro-boro ngarontok, diuk ge teu wani padeukeut. Di kamar hotel teh Ninis diuk dina biwir ranjang, manehna mah camekblek we dina korsi.”
“Geuning, aya nu kitu lalaki teh?”
“Ninis ge heran, May. Manehna kalah ngajak ngobrol, tatanya naon kasang tukangna pangna Ninis cenah jadi awewe panggilan. Ah, kasempetan ceuk pikir teh. Brak we dibuka sagalana. Meureun geur kersana Nu Kawasa. Eta lalaki teu pisan wani ngoromeoh. Kalah dek we nyieun reka perdaya. Nya ku anjeunna salaki gejul teh dijebloskeun ka panjara, sakalian Ninis dibantuan ngagugat talak…”
Duh, mani ngemplong ngadengena teh, Nis. Alam dunya asa ngadadak blung-blang. Warung sate nu sumpek ge asa robah jadi stadion. Enya, bakat ku milu bungah.
“Nu matak, geus Niis mah teu hayang deui boga salaki. Kapok. Ayeuna mah rek ngurus si Pipit di lembur. Rek disakolakeun sing luhur. Rek dipasantrenkeun. Sugan we jadi budak anu solehah.” anjeun ngebrehkeun harepan.
“maya salut ka Ninis.” cekeng bari ngarangkul. “Maya angkat topi. Teu sangka Ninis bisa teger, tabah jeung tawekal. Mun Maya nu ngalaman kitu, duka bakal kumaha. Paling ge geus we maehan maneh. Gantung didri. Rek marakayangan jadi ririwa. Rek diuber salaki gejul kitu mah. Ngahukumna teu cukup ukur dibui kawas Kang Adin ayeuna. Salaki ucul burung mah kudu dijungjurigan sangkan paeh molotot!”
“Hush, nyarita teh sok sompral kitu, kumaha mun dituliskeun jurig?”
“Bae dituliskeun jurig mah, asal ulah dituliskeun malaikat we!” ngawalon teh bari jebi.
Nis, ayeuna Maya aya di teras. Kunaon ngetrok panto taya nu ngawaro? Geus tibra sare kitu? Boa Ninis jalir jangji, geus boga deui salaki. mun enya teh, meureun ayeuna keur dikeukeupan, atawa keur ngahenen diparende ku bebene pamepes hate.
Ti saprak pisah di warung sate pak Kumis tea, urang can bisa tepung deui. Bongan Ninis balik ka lembur Ninis. Apan salila sosobatan teh urang teu ingkah ti kota Bandung. TAdi oge mapay-mapay we tatanya ka saban jalma nu kaparengkeun panggih di jalan.
Maya teh rek menta tulung, Nis. Bet sanasib geuning urang teh. Meureun sakumaha ceuk Ninis harita, omongan Maya dituliskeun jurig. Salaki Maya ge robah jadi euwah-euwah kawas Kang Adin. Maya sarua dilacurkeun ku salaki.
Duh, nyeri batin teh, Nis. Ampir saminggu tilu kali Maya kudu ngalayanan lalaki culas. maya dipaksa teu meunang embung. Kawas Ninis harita, sarua Maya ge remen disiksa. Mun teu ditampiling, nya didagorkeun kana tembok. Sakapeung Maya dilelep-lelep dina bak mandi, terus dikerem sapeuting jeput.
Teu kuat Maya mah, Nis. Teu bisa teger jeung tabah kawas Ninis. Tilu poe ka tukang Maya nekad maehan maneh. Maya gantung diri, Nis. Boa Ninis ge terang kasusna dina Buser atawa Sergap. Kasus Maya diliput ku kabeh stasion tivi. Kungsi nongton teu?
Nis, geus dua peuting Maya marakayangan. Geus dua peuting ngubek kota Bandung neangan salaki. Cara omongan Maya harita, salaki gejul teh rek diuber. Rek diririwaan. Rek dijungjurigan ngarah paeh molotot.
Nis, ieu Maya aya di hareupeun imah. Buka atuh pantona. Piraku kudu gegedor? Maya bingung Nis. Salaki can kapanggih keneh. Duka kamana kaburna tah jelema gelo teh. Sugan atuh lalaki nu bareto nulungan Ninis ayeuna bisa nulungan ka Maya. Pangnewakkeun salaki Maya. Lamun geus aya dipangberokan, keun bagean Maya nu ngajungjurigan. Satuju, Nis? ***

disanggakeun ku: Dedin Rohedin
——oooooooooo———–

Masang Iklan

Tamu   : “Pa, ari masang iklan perkawis nu maot dina koran ieu  sabaraha pangaosna ?”
Bagean Iklan : “Saratus rebu !”
Tamu   : “Sakumaha eta teh ukuranana ?”
Bagean Iklan : “Ukuranana mah opat cm ke gigir, jangkungna we 2 cm, tapi kedah sabaris.”
Tamu   : “Aduh mani awis-awis teuing. Mangka abdi teh bade masang dua sareng iklan ngical motor.”
Bagean Iklan : “Tapi da tiasa dina sabarisna lima kecap mah. Ngan panginten aksarana rada dialitan.
Tamu   : “Sok we atuh mun kitu mah. Tah kieu unina :
MOTOR DIJUAL MURAH KARIM MAOT

Ari Sugan Teh

Endang : “Sep, cenah silaing kamari pasea jeung pamajikan ?”
Asep   : “Heueuh Dang, keuheul tuda unggal poe ngomel wae.”
Endang : “Terus, pamustungannana kumaha pasea teh ?”
Asep   : “Manehna kuat ka ngorondang nyampeurkeun ka dewek.”
Endang : “Wah, hebat silaing mah bisa meruhkeun pamajikan.”
Asep   : “Meruhkeun kumaha ari silaing ?”
Endang : “Eta we pamajikan nepikeun ka ngorondang nyampeurkeun silaing ?”
Asep   : “Enya ngorondang teh ngudag dewek bari mawa paneunggeul, lantaran dewekna nyumput di kolong ranjang.”

« Older entries